مخازن افقی:

مخازن افقی
ردیف نام محصول طول عرض ارتفاع قطر
1 مخزن 5000 افقی تک لایه 270 172 166 *
2 مخزن 5000 افقی سه لایه 270 172 166 *
3 مخزن 3000 افقی تک لایه 225 145 146 *
4 مخزن 3000 افقی سه لایه 225 145 146 *
5 مخزن 2000 افقی تک لایه 195 130 140 *
6 مخزن 2000 افقی سه لایه 195 130 140 *
7 مخزن 1500 افقی تک لایه 180 115 117 *
8 مخزن 1500 افقی سه لایه 180 115 117 *
9 مخزن 1200 افقی تک لایه 160 105 115 *
10 مخزن 1200 افقی سه لایه 160 105 115 *
11 مخزن 1000 افقی تک لایه 170 98 105 *
12 مخزن 1000 افقی سه لایه 170 98 105 *
13 مخزن 600 افقی تک لایه 137 85 95 *
14 مخزن 600 افقی سه لایه 137 85 95 *
15 مخزن 500 افقي كركره اي تك لايه 133 85 90 *
16 مخزن 500 افقي كركره اي سه لايه 133 85 90 *
17 مخزن 500 افقی تک لایه 115 88 92 *
18 مخزن 500 افقی سه لایه 115 88 92 *
19 مخزن 300 افقی تک لایه 107 72 74 *
20 مخزن 300 افقی سه لایه 107 72 74 *
21 مخزن 250 افقی تک لایه 100 67 70 *
22 مخزن 250 افقی سه لایه 100 67 70 *
23 مخزن 100 افقی اكسترود 64 55 60 *
24 مخزن 100 افقی تک لایه 64 55 60 *

 

مخازن افقی

 

مخازن عمودی:

مخازن عمودی
ردیف نام محصول طول عرض ارتفاع قطر
1 مخزن 5000 عمودی تک لایه * * 230 188
2 مخزن 5000 عمودی سه لایه * * 230 188
3 مخزن 3000 عمودی تک لایه * * 214 145
4 مخزن 3000 عمودی سه لایه * * 214 145
5 مخزن 2000 عمودی تک لایه * * 185 135
6 مخزن 2000 عمودی سه لایه * * 185 135
7 مخزن 1500 عمودی تك لایه * * 172 112
8 مخزن 1500 عمودی سه لایه * * 172 112
9 مخزن 1000 عمودی قيفي تك لايه * * 180 105
10 مخزن 1000 عمودی كوتاه  تک لایه * * 155 102
11 مخزن 1000 عمودی كوتاه سه لایه * * 155 102
12 مخزن 1000 عمود كوتاه سه لايه طرح جديد * * 140 110
13 مخزن 1000 عمودی بلند تک لایه * * 210 81
14 مخزن 1000 عمودی بلند سه لایه * * 210 81
15 مخزن 700 عمودی تک لایه * * 134 93
16 مخزن 700 عمودی سه  لایه * * 134 93
17 مخزن 500 عمودی كوتاه تک لایه * * 120 85
18 مخزن 500 عمودی كوتاه سه لایه * * 120 85
19 مخزن 500 عمودی بلند تک لایه * * 160 68
20 مخزن 500 عمودی بلند سه لایه * * 160 68
21 مخزن 400 عمودی تک لایه * * 118 75
22 مخزن 400 عمودی سه  لایه * * 118 75
23 مخزن 300 عمودی بلند  تك  لایه * * 145 58
24 مخزن 300 عمودی بلند  سه  لایه * * 145 58
25 مخزن 220 عمودی تک لایه * * 92 59
26 مخزن 220 عمودی سه لایه * * 92 59

مخزن عمودی

 

مخازن انبساط:

مخزن انبساط
ردیف نام محصول طول عرض ارتفاع قطر
1 مخزن انبساط 100 لیتری رنگی * * 68 50
2 مخزن انبساط 80 لیتری رنگی * * 65 45

مخزن انبساط

 

مخازن مکعب عمود:

مخازن مکعب
ردیف نام محصول طول عرض ارتفاع قطر
1 مخزن 500 مكعب عمود  تك لایه 65 65 145 *
2 مخزن 500 مكعب عمود  سه لایه 65 65 145 *
3 مخزن 200 مكعب عمود  تك لایه 42 40 140 *
4 مخزن 200 مكعب عمود سه لايه 42 40 140 *
5 مخزن 150 مکعب عمودي بلند تک لایه 48 48 91 *
6 مخزن 150 مکعب عمودي كوتاه تک لایه 70 48 70 *
7 مخزن 150 مکعب عمودي طرح جديد تک لایه 50 50 86 *
8 مخزن 150 مکعب عمود اكسترود 48 48 91 *
9 مخزن 150 مکعب عمود سه لايه 48 48 91 *
10 مخزن 100 مکعب عمودي تک لایه 40 40 70 *
11 مخزن 100 مکعب عمودي اکسترود 40 40 70 *
12 مخزن 100 مکعب عمودي سه لایه 40 40 70 *

مخازن مکعب عمودی

 

مخازن پشت نیسانی:

مخزن پشت نیسانی
ردیف نام محصول طول عرض ارتفاع قطر
1 مخزن 2000 پشت نیسانی 185 160 112 *
مخازن سمپاش
ردیف نام محصول طول عرض ارتفاع قطر
1 مخزن سمپاش 1000 لیتری یدکش 160 105 110 *
2 مخزن سمپاش 600 لیتری دو طبقه 133 60 110 *
3 مخزن سمپاش 400 لیتری دو طبقه 128 53 95 *
4 مخزن سمپاش 200 لیتری دو طبقه 84 49 70 *
5 مخزن سمپاش 120 لیتری دو طبقه        
6 مخزن سمپاش 110 لیتری گرد 56 * 66 55

 

مخازن پشت نیسانی و سمپاش

مخازن زیرپله ای:

مخازن زیرپله ای
ردیف نام محصول طول عرض ارتفاع قطر
1 زیر پله ای 1500 لیتری تک لایه 169 99 127 *
2 زیر پله ای 1500 لیتری اكسترود 169 99 127 *
3 زیر پله ای 1500 لیتری سه لايه 169 99 127 *
4 زیر پله ای 1000 لیتری تک لایه 144 86 107 *
5 زیر پله ای 1000 لیتری اكسترود 144 86 107 *
6 زیر پله ای 1000 لیتری سه لايه 144 86 107 *
7 زیر پله ای 850  لیتری تک لایه 130 80 105 *
8 زیر پله ای 850  لیتری اكسترود 130 80 105 *
9 زیر پله ای 850  لیتری سه لايه 130 80 105 *
10 زیر پله ای 370  لیتری تک لایه 107 58 90 *
11 زیر پله ای 370  لیتری اكسترود 107 58 92 *
12 زیر پله ای 370  لیتری سه لايه 107 58 92 *

مخازن زیرپله ای

وان ها:

وان ها
ردیف نام محصول طول عرض ارتفاع قطر
1 وان 2000 لیتری 255 135 90 *
2 وان 1000 لیتری 213 104 65 *
3 وان 700 لیتری 117 105 96 *
4 وان 500 لیتری 148 93 60 *
5 وان 300 لیتری 132 84 45 *
6 وان 200 لیتری تشتي 114 114 20 *
7 وان 200 لیتری 122 63 42 *
8 وان 180 لیتری 78 68 60 *
9 وان 150 لیتری 95 64 45 *
10 وان 130 ليتري آبشخور 165 45 30 *
11 وان 100 لیتری بلند 75 40 60 *
12 وان 100 لیتری كوتاه 102 60 27 *
13 وان 60   لیتری 58 48 30 *

وان ها