مخزن 2000 لیتری عمودی بلند مجتمع آژینه طبرستان
مخزن 6000 لیتری عمودی بلند مجتمع آژینه طبرستان
آژینه طبرستان